اعتلای ترویج و آموزش  راهکار توسعه پایدار کشاورزی ** همدلی و همکاری در راستای اعتلای ترویج کشاورزی **
درباره شرکتهای خدمات مشاوره ای کشاورزی

 

 شركت هاي خدمات مشاوره اي

 

 

  مقدمه :

 

 بحث واگذاری امور به بخش خصوصی و کوچک سازی دولت چند سالی است که در محافل و مجامع تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور مطرح می باشد .در قانون اساسی این موضوع در اصل  44 دیده شده است در ماده 88 قانون تنظيم بخش از شوراي عالي دولت به این موضوع پرداخته است و تاکیدات مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری و وزرا ی محترم بر این امر موئد جدیت دولت در تحقق این اصول می باشد در همین راستا معاونت ترویج و نظام بهره برداری با اعلام سیاست اشاعه ترویج غیر دولتی با رویکرد واگذاری امور به بخش خصوصی وارد عمل شده و براساس دستورالعمل استقرارشبكه كه ازسوي مقام عالي وزارتخانه به استانها ابلاغ گرديد به این امر پرداخته است .بر اساس دستورالعمل مذکور مدیریت ترویج با بهره گیری از تجارب و دانش بخشهاي تخصصي سازمان و کارشناسان خود اقدام به تدوين برنامه خصوصی سازی نموده است که پروژه الگوی خصوصی سازی از پروژه های ترویجی در سال 86 شروع گرديد که واگذاری استقرار دفاتر خدمات مشاوره ای فنی مهندسی کشاورزی بر اساس دستورالعمل های خاص درسال 1387   ازاین  مورد می باشد که در ادامه همین جزوه به جزئیات آن پرداخته ميشود.

 

 

 

تعاریف :

 

1-ترویج غیر دولتی : فرایند سرمایه گذاری و ارائه خدمات ترویجی آموزشی توسط افراد حقیقی یا حقوقی غیر دولتی نامیده می   شود .

 

2-خصوصی سازی ترویج : مجموعه سیاست ها ،راهبردها ،فعالیت ها ،از جمله واگذاری و  تفویض مسئولیت ها به افراد حقیقی و حقوقی غیردولتی می باشد . 

 

3-دفاتر خدمات مشاوره ای فنی مهندسی کشاورزی : ساختاری که زیر مجموعه یک شرکت حقوقی بوده و مجموعه ای از دانش آموختگان کشاورزی با تخصص مختلف برای انجام فعالیت های بخش کشاورزی در مراکز دهستان ها استقرار می یابند.

 

 

 

 

 

اهداف کلی

 

* تحقق سیاستهای اصل 44 قانون اساسی

 

* فراهم كردن زمينه هاي لازم براي استقرار شبكه خدمات مشاوره اي فني ومهندسي كشاورزي دربخش كشاورزي

 

* کاهش تصدی گری دولت و واگذاری خدمات به بخش غیردولتی

 

* به منظور فراهم آوردن زمینه حضور فارغ التحصیلان بخش کشاورزی

 

* افزایش توان فنی و کارشناسی در مزارع و واحدهای تولیدی

 

* ایجاد تحول در ترویج یافته های علمی و ارائه خدمات متناسب با نیاز کشاورزان

 

 

 

 

 اهداف اختصاصی

 

* افزایش پوشش خدمات ترویج مشاوره ای کشاورزی برای تولیدکنندگان  و بهره برداران کشور

 

* فراهم کردن زمینه اشتغال و بکارگیری فارغ التحصیلان بخش کشاورزی درمزارع و واحدهای تولیدی و توسعه خدمات فنی مهندسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی

 

* ارتقاء دانش و مهارت تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی

 

* تسریع در  انتقال یافته ها به بخش کشاورزی

 

* ارتقاء  راندمان تولید در واحد سطح به صورت کمی وکیفی

 

* کاهش هزینه ها ، افزایش درآمد و بهبود سطح زندگی کشاورزان

 

* اعمال مدیریت صحیح و برنامه ریزی و نظارت دقیق دولت بر فعالیتهای ترویج غیر دولتی

 

* افزایش توان پاسخگوئی دولت به بهره برداران و تولید کنندگان بخش کشاورزی

 

* جلب مشارکت در برنامه ریزی ، تصمیم گیری و اجرای برنامه های ترویج غیر دولتی

 

* کاهش هزینه های دولتی و ارتقاء بهره وری

 

* تجاری سازی تولید از طریق اصلاح مدیریت مزارع

 

 

 

اهمیت و ضرورت :

 

پیگیری اجرائی شدن اصل 44 قانون اساسی و مواد 18 ، 102 ،136، 140 ، 145،156 ، قانون برنامه چهارم و تحقق اهداف این قوانین از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است.

 

1-راهبردهای برنامه ریزی ،اجرا ،ارزشیابی برنامه ها

 

2-تاکید بر الگو سازی فعالیت ها

 

3-ارائه اطلاعات نوین

 

4-آموزش وارائه روشهای جدید تولیددربخش

 

5-هدایت و گسترش برنامه های ترویجی به محدوده ترویج غیر دولتی

 

6-مشارکت سازمان یافته عناصر شبکه ترویجی

 

7-توانمند سازی تشكلهاي كشاورزي درسطح استان

 

8-تلاش در جهت واگذاری پلکانی فعالیتهای تصدی گری

 

9-سرعت انتقال پیش آگاهی و اعلام مسائل و مشکلات بین بخش دولتی و غیردولتی بهره برداران

 

 

عملیات اجرائی پروژه :

 

1- اقدامات توجیهی مجري دولتي استان جهت مجريان و كارگزاران دولتي و غير دولتي در معاونت ها ،مديريت هاي تابعه استان و شهرستان

 

2-شناسائي وساماندهي فارغ التحصيلان كشاورزي درغالب شركتهاي واجدشرايط شبكه استقرار.

 

3-صدورمجوز به شركتهاي ساماندهي شده توسط مديريت ترويج باهمكاري سازمان نظام مهندسي كشاورزي

4-تدوین و تصویب دستورالعمل اجرایی فعاليتهاي واگزارشده توسط گروه راهبردی وكميته استاني برنامه ريزي استقرارشبكه

 

5- تنظیم نوع قرارداد و ارسال آن به شهرستان

 

6-استقراردفتركار شركتها درمراكز دهستانها (پهنه هاي پيش بيني شده

 

7-عقد قراردادها بین شركتهاي خدمات مشاوره اي و مدیریتهاي جهاد كشاورزي شهرستانها

 

8-معاونت ها و مديريت هاي بخش اجرايي و مدیریت جهاد کشاورزی  شهرستان مطابق با فرم قرارداد پیوست اقدام به عقد قرارداد باشرکت آماده کار و معرفی شده ازسوي مديريت هماهنگي ترويج وسازمان نظام مهندسي در این زمینه می نمایند .

 

9-مديريت جهاد كشاورزي شهرستان نسبت به واگذاري مكان و امكانات مورد نياز جهت استقرار شركتها به نحو مقتضي اقدام مينمايد

 

10-شرکت خدمات مشاوره اي نسبت به خريد خدمات و مديريت  دفاتر خدمات مشاوره ای فنی مهندسی کشاورزی در دهستان ها  مطابق با دستورالعمل اقدام می نمایند.

 

11-استقرار دفاتر خدمات مشاوره ای فنی مهندسی کشاورزی با سازماندهی نیروی کار و كارشناسي مطابق با قرارداد در دهستان ها اقدام نماید.

 

12-اداره ترویج شهرستان بعنوان ناظراصلي از استقرار دفاتر خدمات مشاوره ای فنی مهندسی کشاورزی درسطح شهرستان اقدام مينمايد

 

12-مدیریت هماهنگي ترويج كشاورزي استان نیزبا همکاری سازمان نظام مهندسی، بعنوان ناظرين معین استانی نظارت خود رادرسطح استان برعملكرد شركتها انجام مي دهند.

 

 

 

شاخص هاي استقرار دفاتر مشاوره ،فني مهندسي كشاورزي در دهستان :

 

1-ميزان اراضي زراعي و باغي ( ديم و آبي )

 

2-تعداد واحد دامي ،واحدهاي شيلاتي و عرصه هاي منابع طبيعي

 

3-مزيت نسبي منطقه

 

4-ميزان برخورداري منطقه از پوشش خدمات كشاورزي

 

5-تعداد روستاهاي تحت پوشش

 

6-وضعيت نيروي انساني شركتها

 

7-بعد مسافت از شهرستان

 

كاركردها ووظايف شركتهاي خدمات مشاوره اي

 

1-خدمات مشاوره اي-آموزشي وترويجي بخش كشاورزي.

2-خدمات فني مهندسي كشاورزي.

3-خدمات گياهپزشكي.

4-خدمات مكانيزاسيون كشاورزي.

5-خدمات تامين وتوزيع نهاده هاي كشاورزي.

6-خدمات بازرگاني(بازاريابي وبازاررساني).

7-خدمات مالي وبيمه اي.

8-ايجادمراكز فروش

9-سايرخدمات كشاورزي.

 

توسعه وتقويت شركتهاي عضو شبكه

 

1-اعطاي تسهيلات به شركتها ازمحل تبصره هاي قانوني بودجه ساليانه مربوط به دستگاه هاووزارتخانه ها.

2-اعطاي تسهيلات به شركتها ازمحل انعقادقراردادهاي بين بانكهاوسايردستگاههاي اجرائي.

3-اعطاي كمكهاي فني واعتباري ازمحل وجوه اداره شده وزارت جهاد كشاورزي ومنابع بانكهاي عامل به منظور تجهيز شركتها به امكانات وتجهيزات لازم.

 

ورود |عضويت
يكشنبه 30 دی ماه 1397
  نظرسنجي
نظر شما در مورد پرتال مديريت هماهنگي ترويج چيست ؟

 

تعداد جوابها : 355312

عالي : 100%
خوب : 0%
متوسط : 0%
ضعيف : 0%

  ارسال  
  کاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 10
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 10

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 1980048
Visitors بازديد هاي امروز: 233
Visitors بازديد هاي ديروز: 812

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1397/10/30 مديريت ترويج سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا